Reklamační řád

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí předmět koupě pečlivě prohlédnout a případné zjevné vady oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů ode dne převzetí předmětu koupě.

Vady zjištěné dle odst. 10.1 tohoto článku oznámí kupující prodávajícímu elektronicky na mailovou adresu obchod@plentycashclothing.com nebo písemně na adresu sídla prodávajícího. V oznámení je kupující povinen uvést všechny zjištěné vady.

Představuje-li vada předmětu koupě podstatné porušení smlouvy, má kupující právo:

  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo dle odst. 10.3 tohoto článku si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu (do tří dnů) po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě 30 dnů ode dne vrácení předmětu koupě za účelem odstranění vady, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Neoznámí-li kupující své právo dle odst. 10.3 tohoto článku včas, má práva podle odst. 10.6 tohoto článku.

Je-li dodáním předmětu koupě s vadami kupní smlouva porušena nepodstatným způsobem, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.  V případě, že kupující nesdělí ve lhůtě uvedené v odst. 10.4 tohoto článku, že požaduje slevu z kupní ceny, je prodávající oprávněn odstranit vadu předmětu koupě opravou nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu předmětu koupě do 30-ti dnů ode dne předání předmětu koupě k odstranění vady, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Podmínkou reklamace vady je předání předmětu koupě k prohlídce a event. odstranění vady prodávajícímu. Kupující je povinen předat předmět koupě prodávajícímu ve lhůtách určených pro uplatnění reklamace. Lhůta určená prodávajícímu pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem převzetí předmětu koupě prodávajícím.

Při dodání nové věci výměnou za reklamovaný předmět koupě vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady původně dodaný předmět koupě.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li předmět koupě vrátit ve stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady předmětu koupě,
  2. použil-li kupující předmět koupě ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení předmětu koupě v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, nebo
  4. prodal-li kupující předmět koupě ještě před objevením vady nebo pozměnil-li předmět koupě při obvyklém použití.

Záruční doba v délce 24 měsíců počíná běžet převzetím předmětu koupě prodávajícím a vztahuje se na vady předmětu koupě, které nebyly vizuálně zjistitelné při prohlídce podle odst. 10.1 tohoto článku.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po převzetí předmětu koupě vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

Ustanovení odst. 10.10 se nepoužije

  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Kupující je povinen uplatnit právo z vady, na kterou se vztahuje záruka, ve lhůtě 24 měsíců od převzetí předmětu koupě, a to písemně nebo elektronicky na mailovou adresu prodávajícího [—]. V téže lhůtě je kupující povinen doručit prodávajícímu zboží za účelem posouzení oprávněnosti reklamace. Prodávající prověří oprávněnost reklamace a ve lhůtě 30ti dnů vyrozumí kupujícího elektronicky na mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v reklamaci, o jejím vyřízení. V případě, že prodávající reklamaci uzná, je povinen zajistit opravu předmětu koupě, je-li reklamovaná vada odstranitelná, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace. V případě, že vada předmětu koupě je neodstranitelná, má kupující právo zvolit si ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení oznámení prodávajícího o vyřízení reklamace, zda chce dodat vyměnit předmět koupě za bezvadný nebo zda odstoupí od kupní smlouvy.

Právo na dodání nové věci má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže předmět koupě řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu ve lhůtě stanovené 10.13 tohoto článku.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.