Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky elektronického obchodu plentycash.cz

společnosti PCR Investments, s.r.o., se sídlem Praha 9, V třešňovce 229/14, IČO: 026 60 415, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 222137, pro uzavírání kupních smluv, platné od 1. 9. 2014

1. Prodávající

 Prodávajícím je společnost PCR Investments, s.r.o., se sídlem Praha 9, V třešňovce 229/14, IČO: 026 60 415.

2. Základní podmínky

Kupní smlouva je uzavřena na základě objednávky kupujícího.  Objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.  Kupující objednávku učiní osobně, telefonicky nebo elektronickou cestou v internetovém obchodě plentycashclothing.com.

Prodávající potvrdí objednávku kupujícího elektronicky na mailovou adresu zadanou kupujícím v objednávce. V případě, že objednávka byla učiněna telefonicky, může být prodávajícím potvrzena rovněž telefonicky. Potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva. V potvrzení objednávky uvede prodávající celkový souhrn objednaného zboží (dále jen „předmět koupě“).  V potvrzení objednávky je obsaženo číslo objednávky, které je kupující povinen uvádět v jakémkoli dalším styku s prodávajícím.

Odesláním objednávky potvrzuje kupující svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem obsaženým v článku 10 těchto podmínek.

Kupní cena uvedená v potvrzené objednávce je závazná pro obě strany. K pozdějším změnám kupní ceny, i když by k nim došlo před uskutečněním dodávky kupujícímu, se nepřihlíží.

Daňový doklad ke kupní ceně předmětu koupě bude vystaven a kupující jej obdrží společně s dodávkou předmětu koupě.

Prodávající je oprávněn kontaktovat kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou za účelem ověření nebo upřesnění objednávky, zejména v případě, že předmět koupě bude mít vyšší kupní cenu nebo v případě chybějících údajů v objednávce.

3. Cena zboží

Aktuální kupní cena zboží včetně daně z přidané hodnoty je uvedena v katalogu zboží zveřejněném na internetových stránkách prodávajícího www.plentycashclothing.com. Prodávající je oprávněn jednostranně měnit kupní cenu. Ke změnám kupní ceny, k nimž došlo po potvrzení objednávky, se nepřihlíží.

Vedle kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu zásilky předmětu koupě, jejichž aktuální výše je uvedena na internetových stránkách prodávajícího www.plentycashclothing.com.

Celkovou kupní cenu včetně daně z přidané hodnoty a náklady na dopravu zásilky předmětu koupě uvede prodávající v potvrzení objednávky.

4. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že předmět koupě bude po stanovenou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet dnem doručení předmětu koupě kupujícímu.

 Podmínky a způsob vyřízení reklamace stanoví Reklamační řád obsažený v článku 10 těchto podmínek.

Zásilku předmětu koupě, která je viditelně poškozena, je kupující povinen odmítnout převzít a vrátit zpět provozovateli poštovních služeb. V případě porušení této povinnosti se kupující nemůže domáhat plnění vůči prodávajícímu.

Záruka se nevztahuje na vady předmětu koupě, způsobené nevhodným použitím a údržbou v rozporu s pokyny prodávajícího. Pokyny k používání a údržbě předá prodávající kupujícímu nejpozději společně s předmětem koupě. Prodávající je oprávněn zveřejnit pokyny k užívání a údržbě zboží též na svých internetových stránkách www.plentycashclothing.com.

Záruka se nevztahuje na vady předmětu koupě způsobené vyšší mocí, působením živlů a zaviněním kupujícího.

5. Výměna zboží

V případě, že kupující bezprostředně po převzetí předmětu koupě zjistí, že mu předmět koupě z libovolného důvodu nevyhovuje, je oprávněn požadovat jeho výměnu za jiné zboží, zejména v odlišné velikosti nebo barvě.

Nárok na výměnu předmětu koupě je kupující povinen uplatnit u prodávajícího do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží elektronicky na mailovou adresu prodávajícího [—]. Nejpozději do 14-ti dnů ode dne odeslání zprávy s uplatněním práva na výměnu předmětu koupě je kupující povinen zaslat prodávajícímu zpět předmět koupě, u kterého požaduje výměnu. Předmět koupě musí být vrácen prodávajícímu neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné bez jakýchkoli dalších úprav dalšího prodeje, včetně zachování originálních visaček. Použití vraceného předmětu koupě ze strany kupujícího je vyloučeno s výjimkou vizuální prohlídky předmětu koupě.

V případě výměny předmětu koupě nese kupující náklady na přepravu vráceného předmětu koupě prodávajícímu a náklady na zaslání vyměněného zboží.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy je možné písemným projevem vůle kupujícího, doručením prodávajícím doporučeným dopisem nebo elektronicky na mailovou adresu [—]. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, předmět koupě, kterého se odstoupení od smlouvy týká.

V případě, že kupující odstoupil od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající kupní cenu, kterou od něj obdržel a rovněž náklady na dodání, které od něj na základě kupní smlouvy přijal, a to do 14-ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, s výhradou ustanovení odst. 6.4 tohoto článku. Jestliže kupující zvolil z více nabízených způsobů dodání předmětu koupě jiný, než nejlevnější, vrátí mu prodávající náklady na dodání předmětu koupě ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání předmětu koupě.

Náklady spojené s navrácením předmětu koupě nese kupující.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel předmět koupě doručí zpět nebo prokáže, že předmět koupě odeslal ve stavu odpovídajícímu těmto obchodním podmínkám.

Peněžní prostředky vrací prodávající kupujícímu poštovní poukázkou na adresu dodání předmětu koupě, pokud kupující neuvede v projevu vůle o odstoupení od smlouvy číslo účtu u banky v České republice, na který budou tyto peněžní prostředky poukázány.

Předmět koupě musí být vrácen prodávajícímu neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné bez jakýchkoli dalších úprav dalšího prodeje, včetně zachování originálních visaček. Použití vraceného předmětu koupě ze strany kupujícího je vyloučeno s výjimkou vizuální prohlídky předmětu koupě. Pokud bude zjištěno používání předmětu koupě a jeho znehodnocení, budou škody prodávajícího s tím spojené uplatněny u kupujícího a o odpovídající částku bude snížena částka, k jejímuž vrácení je prodávající povinen.

7. Doba dodání

Snahou prodávajícího je vyřídit všechny potvrzené objednávky co nejrychleji k plné spokojenosti kupujícího. Obvyklá doba dodání objednaného předmětu koupě činí 2 – 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Dodací lhůta uvedená v katalogu plentycash.cz je uvedena jako orientační. O předpokládané době dodání bude prodávající informovat kupujícího v potvrzení objednávky.  Zásadně je objednaný předmět koupě odesílán kupujícímu kompletní.

V případě nemožnosti dodávky předmětu koupě nebo jeho části nebo prodloužení doby dodáním bude prodávající informovat kupujícího elektronicky nebo telefonicky a dohodne s ním další postup. V takovém případě jsou obě strany oprávněny od kupní smlouvy odstoupit bez jakýchkoli nároků druhé strany.

8. Doprava předmětu koupě a způsob platby 

Objednaný předmět koupě odešle prodávající kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce formou dobírky. Kupující uhradí kupní cenu předmětu koupě v hotovosti při převzetí předmětu koupě k rukám provozovatele poštovních služeb, jehož prostřednictvím prodávající dodávku předmětu koupě uskutečňuje. 

Náklady na poštovné a balné jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího www.plentycashclothing.com a v potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. 

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v jeho objednávce pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje, uvedené v objednávce, a to na dobu 5-ti let ode dne uzavření kupní smlouvy. Zároveň si je vědom svých práv dle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.  Odesláním objednávky současně kupující potvrzuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, jsou všechny údaje uvedené v objednávce shromažďovány a zpracovávány pro účely uzavřené kupní smlouvy a pro účely zasílání obchodních sdělení kupujícímu prostřednictvím elektronických prostředků.

10. Reklamační řád

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí předmět koupě pečlivě prohlédnout a případné zjevné vady oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů ode dne převzetí předmětu koupě.

Vady zjištěné dle odst. 10.1 tohoto článku oznámí kupující prodávajícímu elektronicky na mailovou adresu [—] nebo písemně na adresu sídla prodávajícího. V oznámení je kupující povinen uvést všechny zjištěné vady.

Představuje-li vada předmětu koupě podstatné porušení smlouvy, má kupující právo:

  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo dle odst. 10.3 tohoto článku si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu (do tří dnů) po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě 30 dnů ode dne vrácení předmětu koupě za účelem odstranění vady, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Neoznámí-li kupující své právo dle odst. 10.3 tohoto článku včas, má práva podle odst. 10.6 tohoto článku.

Je-li dodáním předmětu koupě s vadami kupní smlouva porušena nepodstatným způsobem, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.  V případě, že kupující nesdělí ve lhůtě uvedené v odst. 10.4 tohoto článku, že požaduje slevu z kupní ceny, je prodávající oprávněn odstranit vadu předmětu koupě opravou nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu předmětu koupě do 30-ti dnů ode dne předání předmětu koupě k odstranění vady, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Podmínkou reklamace vady je předání předmětu koupě k prohlídce a event. odstranění vady prodávajícímu. Kupující je povinen předat předmět koupě prodávajícímu ve lhůtách určených pro uplatnění reklamace. Lhůta určená prodávajícímu pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem převzetí předmětu koupě prodávajícím.

Při dodání nové věci výměnou za reklamovaný předmět koupě vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady původně dodaný předmět koupě.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li předmět koupě vrátit ve stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady předmětu koupě,
  2. použil-li kupující předmět koupě ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení předmětu koupě v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, nebo
  4. prodal-li kupující předmět koupě ještě před objevením vady nebo pozměnil-li předmět koupě při obvyklém použití.

Záruční doba v délce 24 měsíců počíná běžet převzetím předmětu koupě prodávajícím a vztahuje se na vady předmětu koupě, které nebyly vizuálně zjistitelné při prohlídce podle odst. 10.1 tohoto článku.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po převzetí předmětu koupě vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

Ustanovení odst. 10.10 se nepoužije

  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Kupující je povinen uplatnit právo z vady, na kterou se vztahuje záruka, ve lhůtě 24 měsíců od převzetí předmětu koupě, a to písemně nebo elektronicky na mailovou adresu prodávajícího [—]. V téže lhůtě je kupující povinen doručit prodávajícímu zboží za účelem posouzení oprávněnosti reklamace. Prodávající prověří oprávněnost reklamace a ve lhůtě 30ti dnů vyrozumí kupujícího elektronicky na mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v reklamaci, o jejím vyřízení. V případě, že prodávající reklamaci uzná, je povinen zajistit opravu předmětu koupě, je-li reklamovaná vada odstranitelná, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace. V případě, že vada předmětu koupě je neodstranitelná, má kupující právo zvolit si ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení oznámení prodávajícího o vyřízení reklamace, zda chce dodat vyměnit předmět koupě za bezvadný nebo zda odstoupí od kupní smlouvy.

Právo na dodání nové věci má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže předmět koupě řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu ve lhůtě stanovené 10.13 tohoto článku.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

11. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran vznikajících v souvislosti s kupní smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Veškerou korespondenci určenou prodávajícímu je kupující povinen zasílat elektronicky na mailovou adresu prodávajícího [—] nebo poštou na adresu sídla prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto Všeobecných obchodních podmínek. Veškerá komunikace bude probíhat v českém jazyce.

V Praze dne 1. 9. 2014