Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy je možné písemným projevem vůle kupujícího, doručením prodávajícím doporučeným dopisem nebo elektronicky na mailovou adresu [—]. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, předmět koupě, kterého se odstoupení od smlouvy týká.

V případě, že kupující odstoupil od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající kupní cenu, kterou od něj obdržel a rovněž náklady na dodání, které od něj na základě kupní smlouvy přijal, a to do 14-ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, s výhradou ustanovení odst. 6.4 tohoto článku. Jestliže kupující zvolil z více nabízených způsobů dodání předmětu koupě jiný, než nejlevnější, vrátí mu prodávající náklady na dodání předmětu koupě ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání předmětu koupě.

Náklady spojené s navrácením předmětu koupě nese kupující.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel předmět koupě doručí zpět nebo prokáže, že předmět koupě odeslal ve stavu odpovídajícímu těmto obchodním podmínkám.

Peněžní prostředky vrací prodávající kupujícímu poštovní poukázkou na adresu dodání předmětu koupě, pokud kupující neuvede v projevu vůle o odstoupení od smlouvy číslo účtu u banky v České republice, na který budou tyto peněžní prostředky poukázány.

Předmět koupě musí být vrácen prodávajícímu neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné bez jakýchkoli dalších úprav dalšího prodeje, včetně zachování originálních visaček. Použití vraceného předmětu koupě ze strany kupujícího je vyloučeno s výjimkou vizuální prohlídky předmětu koupě. Pokud bude zjištěno používání předmětu koupě a jeho znehodnocení, budou škody prodávajícího s tím spojené uplatněny u kupujícího a o odpovídající částku bude snížena částka, k jejímuž vrácení je prodávající povinen.